aina anu apsu ba beheld bold defined drastic ea food gems ka ke king lea ma magic marduk mon nba pono rewards sages sigils strength waits