No recommendations for "kaha"
aur ba ghar ha hai hain hua jo kadi kaha kahi khafa kya lagdi nahi par reh si socha stitch thi toh tooki tum waba ye