aur chat da doel eh eul geo haar hay hum jab joy kaise kar keh myeon na nae phir po reul si socha sok soo suna