aur chat da doel eh eul geo haar hay hum jab joy kaise kar keh magar myeon na nae phir po reul si sok suna tune