aur chat da doel eh eul geo haar hay hum jab kaise kar keh magar myeon na nae phir po reul si socha sok suna tune