aur chat da doel eh eul geo haar hay hum jab joy kaise keh magar myeon na nae phir po reul si socha sok soo tune