bah bright de flippin fourth frown hae jah jin li mian nae nah ni ning oo pump qu sei shi something sun talkin wu yo yoo