boo de doh du eet fear fourth gae ichi jah jin ning peun pump qu rah sah shi something talkin uhn wanna wo wu yo yoo