ai ana apnay basa dil din ek hai jahan janey kia ko kuch main mani rang raton sang tera yai