ajar bhi dinky disembodied dong duniya ehu gotta hai home hua ka kako king ku kya lei make mujhe nag nag-iba nani para sang set something