aina band dal della ehu hai haina ia il job kaulana lontano mai mino niente ogni ola pa piu po prima sarai senza wa wele yoga