boo-yah da-da-da dum feel fine give gotta hold kokomo listen lord naughty night ooh open papa place sensuous sinking spikin sundown tonight treas wha-wha world yoo