afuera aki ako akoy ang chiquita en entran fue ginago kulay lumabas luz mas mentiras mo nag pero pobre rica soy spanish stupid told usted voy