back body chanting city crowd door feelin fight go gonna head heaven left lies lovin mine pain reelin rockin rollin rundown score sendin spinnin starts yeah