aaaaah aaaah aaah anyway big blow cool doubt end executed future hope learned matter minute oohh oooh oooooh plotted real time top townsfolk unlawful wanta yeah