bang black body chose dang de diddle drop eat fall french gave god matter pei pitch prove ragga rang ride shining spot studio trouble wang yo