afraid al bar bhar bwa chi chin eet gil go goh gordon hae james ji kita kya nae news ng rap ro shin suh tal ura