ann chanting chris david fran hail hey jeff lai ma man mary natalie obese pam polythene ra ricky sabrina san steve talkin time trash works yeah