aye babylon bad bwoy da dat deh dung dutty fat fire pride put rock seh sing stand stress war wine woody world yeah yo yu yuh