absorb acid apoy boy buhay coke cry damn drown ha hindi iyo kong lahat laughter life moko nag necklace ng ngunit sa simula skin tearful uhu