andromeda aru cla daremo demo eien gi homeboys hora itami kage kamasu kiri ku kyozou laging ni omae shonen soo sprinter tir watashi wild yo yuku