ae boh buh dae dah ddae doh ee eul gah gi gil heng joo kids kkae koh mah nae nah rah rin sah seng young yuh