ae dae dah gae gah geu gi hah hal mak na nae nah noo nyang oom ra rah ro sah saram sarang seng seo wae wuh