bought branch bun church cussin ddae eet fram ga ganja gi gift go hae il jin mountain na neun night reul sae sailor som ye yeo