atlanta babe boku cheok daijobu ga hajimaru hitori ho hoshi hou ice ik iki kage kaori kuru nakute pick ra sa sora supotto tsuzuku yo yoo