aka bien blu ca che de dee destino hoi jo la lu mondo mundo nada nothing nyc oi om por pretends shake sin something usa va