aaj apnay aur bekhabar bhi caroline cha chale chali hey ho hoi hum joh kar keh laut ma mun neil records tribute tung va woh young