arma aur devil empties haar hain hoon hout jo kahan kar keh ki koi kya log main mere meri mur phir pyaar sky socha thei yo