aayi ab aur bhi din gaye haar hoon hout hue kaha kahan kar keh kya left log main phir sky smile socha tan tera toh yo