aaye arma aur bhi devil din fades hain hoon hout jo kaha kahan kar keh ki kuch left magar mere mur phir sky thei toh yo