aaye aayi arma aur din empties gaye hain hoon hue hui jo kaha kahan kar keh ki kuch left log phir sky socha tan tera yo