aaye aayi ab arma aur bhi devil din gaye hout hue hui kaha kahan kar keh kuch kya left magar meri mur smile tan toh yo