aayi ab arma aur bhi devil din empties fades gaye haar hain hue hui jo kaha keh ki koi left log main pyaar sky smile socha