ab arma aur bhi devil din fades hain hue hui jo kaha kahan kar ki kuch left magar mere meri mur pyaar socha tera thei yo