ab agete chali cheez ha hoshi koi maine man mera mo nahi nahin nai ni ochiru owari pond saa sono toh toki tsuki wa wo woh