ako flying ha hade hau hips hugging iba inaamin ity kon konna mera moto na nahuli nai promotion ra seo shes si sunuran taikutsu taisetsu yo