afraid anh anything bar bells bhar bwa chi ee gah god goon ji joo ke kita kya leave mak neun nun pi rah salt tal teo