aaya ai ak al apni bach bandar bhar da dard dur ev gaya ke ko la maui myeon ne neend pale palkon pili si sip words