alo baad ban bar bhar dari dekh dil dim haa hai ii jahan ji kabhi kai kali ke kula kumu main neo oho oma pee wo