aaye beast care cat har ho jo kahi kitni lets mai mere par pyar rested rock rooty scum te tere terrible thi things tum tums yo