aaya aur ba ghar ha hai hain hua jo kadi kaha kahi khafa koi lagdi mein nahi par raat reh sita socha toh tooki tum waba