aaya aur ghar ha hai hain hua jo kadi kaha kahi koi kya lagdi nahi par raat reh si sita socha toh tooki tum waba ye