aaya aur ghar ha hai hain hua jo kadi kaha kahi khafa koi kya mein nahi par reh saari si sita thi toh tooki waba ye