aaya ab aur ba ghar ha hai hain hua jo kadi kahi khafa mein nahi par raat reh saari si socha stitch toh tum waba ye