aaya ab aur ba ha hain jo kadi kaha kahi koi lagdi mein nahi par reh saari si sita socha thi toh tooki tum waba ye