aaya ab aur ba ghar ha hai hain hua jo kadi kaha kahi koi mein nahi par raat reh si sita thi toh tooki waba ye