No recommendations for "kahi"
aaya ab aur ba ghar ha hai hain jo kadi kaha khafa kya mein nahi par raat reh saari si sita socha toh tooki tum waba