beans bin bokura dirty ditty gonna hana hayaku ippai iu kyozou lies mau naku pirate power realize sexy shonen sundance tick tsuki wa wake year yoru