basho duh eo eun ga hitori hon ii iu janai kal kamo kara ki la mono na ni peo pi sa sin tama tanoshii toki wa