back blowtorch buzz diary dream foreal grandpa hod hope icepick la lovin na-na naturally nicky noooo ohh ooo oooo sitting tawdry thirteen tight whoa wo woman