ah-ah-ah aha amandla arh back change chucka doop ecoute eh-huh-huh hear heheh honey know-oh money oom oooh ooooh ooooon pacman wacka wanna woohoo wrong yeah yeeeeeeeah