ba back called calling cheo cher ddae de doot dwae ee eee feeling fortnight gah heng home ji long myeon nah outta pursuit si suh yuh