ai daddy dream ee en ga guitar hirogaru ho ima iru ita kare kimi machinae magic ne ni nyc po stay teul umareru wa yo yume