abundance bah bun chant che collie dah den distance emperor fascist fire fuss gal giving jah light make overstand psalm rook sweet tanya time yeah zion