ana auhea chara ehe eo feared hal ka klux ko ku leader mai make maui million ni nui oe oho sheets shirt soaked streets tiamat wele