bagi dind duniya flip forma funk hai har hay jahan ke lets pe peel power rage ras rollin sham sti tai te tre verde vita yeah