aaya ba-ba bhi chehra duniya el gia hai hasin jise kadi ke khafa kitni leonardo main male man mann mein noi saari sita tale uski wo