chu everybody happy hayaku hour jing ka kai kani ke message michael mo ni notte peace planet pu quan ran rocket sah solo time wa zhan