ag day de ga gaya ka kare kibou kimi kuch lag lang mae matsu message nano nato night sunset vich wa watashi