comin die doh eso fiendin hajimaru inori kage kamasu kiri koto man moshi ni oto rush seup shou slow smokin tir toki tsuzuku vest wa yureru