aayi ab arma aur devil din fades haar hain hoon hui kaha kar keh ki kya left log magar mann mere meri mur sky smile tera