ab ba ghar ha hai hua jo kadi kaha kahi khafa koi lagdi mein par raat reh saari si sita socha thi toh tum waba ye