aaya ab aur ba ghar ha jo kadi kaha kahi koi kya lagdi mein nahi par reh saari si sita socha thi toh tooki tum ye