basho duh eo eun ga han hitori iu janai jin kal kara kimi kyozou la mal mo mono ne sa sekai sin sok sou teul wa