aaj apnay aur bekhabar bhi caroline cha chali dil hey ho hoi hum joh kar keh laut ma mein mun neil records tung va woh young