atta boku bop da dake dayo de ii kana koko kono mama matsu ni nothing practising shimmy tata umi wa wait yo