ad ai dari eo iki ka kama ku laily lani lei loke mai maui na nadani nui sha shoo wala wel